OBAVIJEST ZA MJEŠTANE OPĆINE ČAČINCI

Na temelju odredbi Odluke o komunalnim djelatnostima općine Čačinci i povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarske službe te Odluke o dimnjačarskoj službi, trgovačko društvo Papuk d.o.o. Orahovica kreće s navedenim radovima na području općine Čačinci s danom 16. veljače 2022. godine.

Plan čišćenja dimnjaka objavljivati će se svaki tjedan na Internet stranicama trgovačkog društva Papuk d.o.o. Orahovica: www.papuk-doo.hr.

Sukladno Odluci o dimnjačarskoj službi korisnici usluga, prilikom prvog dolaska dimnjačara dužni su ovlaštenom dimnjačaru dati točne podatke o broju i vrsti dimovodnih objekata, koji su u stalnoj ili povremenoj upotrebi te omogućiti pristup svim tim objektima kao i točne podatke o izmjenama u korištenju dimovodnih objekata tijekom ogrjevne sezone.

Radi redovitog čišćenja dimovodnih objekata pristup do njih kao i otvora za čišćenje (vratašca) mora biti uvijek slobodan. Otvor za čišćenje dimnjaka mora se nalaziti na mjestu koje osigurava siguran rad na čišćenju dimnjaka (podrum, tavan, prizemne prostorije).

Ukoliko je dimnjak izveden na način da se čišćenje i kontrola mogu obaviti jedino pristupom preko ili s krova, vlasnik objekta obvezan je na krovu postaviti elemente za siguran pristup i rad na čišćenju dimnjaka u roku godine dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Korisnici usluge ne smiju sprječavati pristup ovlaštenom dimnjačaru do mjesta čišćenja dimovodnih objekata niti ga smetati u vršenju njegovih poslova.

Obavezna usluga čišćenja dimovodnih objekata vršit će se dva puta godišnje, a korisnici dimnjačarske usluge dužni su za obavljenu uslugu ovlaštenom dimnjačaru plaćati uslugu prema utvrđenom cjeniku. Naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje se po izvršenoj usluzi odmah uz izdavanje fiskalnog računa.

Cijena obveznog čišćenja jednog dimovodnog objekta (dimnjaka) iznosi 35,00 kuna sa uračunatim PDV-om + 15,00 kuna čišćenje taložnice po potrebi.

Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika, izvan propisanog vremena i utvrđenih rokova redovnog čišćenja, plaća se uvećani iznos cijene.