Dana 12.06.2026. Papuku d.o.o. isporučeno je vozilo koje će u potpunosti isfinancirati suvlasnici općine Čačinci, Zdenci i Crnac te Grad Orahovica za odvojeno prikupljanje otpada

Nakon organizacije odvojenog prikupljanja otpada na području koje pokriva Trgovačko društvo Papuk d.o.o., a nakon učestalih kvarova na postojećim specijalnim vozilima za prikupljanje otpada, Uprava Društva je uz odluku Skupštine provela nabavu financijskog leasinga za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Dana 12.06.2026. Papuku d.o.o. isporučeno je vozilo koje će u potpunosti isfinancirati suvlasnici općine Čačinci, Zdenci i Crnac te Grad Orahovica za odvojeno prikupljanje otpada.

Provedbom ovog projekta Papuk d.o.o. modernizira vozni park, optimizira proces odvojenog prikupljanja otpada te će se povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Orahovice te Općina Čačinci i Zdenci.

Od korisnika javne usluge očekujemo uključivanje u daljnju provedbu projekta te da zajednički sa što većim sortiranjem otpada (odvajanjem papira, plastike, ambalažnog stakla, biorazgradivog otpada od miješanog komunalnog otpada) smanjimo količine otpada koje se odlažu na odlagalište „TUK“.