Ružica grad d.o.o.

Tvrtka/naziv: Ružica Grad d.o.o. za turizam, rekreaciju, ugostiteljstvo i komunalne djelatnosti

Skraćeni naziv: Ružica Grad d.o.o.

Adresa: Orahovica, Franje Gavrančića 6

Matični broj subjekta: 2077086

OIB: 33892410777

Žiro račun: HR7124120091137004905 Slatinska Banka

Telefon: 033/673-103, 033/400-312

E-mail: ruzicagrad.orahovica@gmail.com

Članovi Uprave: Milica Vejić Milovac

Temeljni kapital: 20.000,00kn

Vlasništvo: Grad Orahovica 100,00%

Skupština društva: Saša Rister (Orahovica)

Poveznice:

RUŽICA GRAD D.O.O. – Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu

RUŽICA GRAD D.O.O. Bilješke uz FI 2022.

RUŽICA GRAD D.O.O.- GFI – POD ZA 2022.

RUŽICA GRAD D.O.O.-Odluka o rasporedu gubitka društva za 2022. godinu

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI

PRAVILNIKO SUSTAVU PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

 

Dokumenti

Akcijski plan za provvedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa – Dijaković